Novoročné predstavzatia

 1. Prvý týždeň v mesiaci hovoriť „ANO“ všetkým novým výzvam
 2. Vždy 23 v mesiaci sa obliecť do chrabromilských farieb.
 3. Raz za pol roka sa stretnúť so Sveťou a Rikou, Sveťa s Luckou a Rikou a Rika so Sveťou a Luckou
 4. Každý mesiac chodiť na pivo/Pyvo
 5. Raz za pol roka hovoriť celý deň so všetkými ľuďmi iba v rýmovaných odpovediach
 6. Minimálne raz za 2 týždne napísať Sveti dlhý mail o tom, aký som mala týždeň (Lucka)
 7. Minimálne raz za 2 týždne vytiahnuť Evču von (Lucka)
 8. Raz za mesiac ísť von s ľuďmi, ktorých berem ako známych (Sveťa)
 9. Raz za mesiac sa vybrať na výlet na miesto, kde som ešte nebola
 10. Nájsť jednu novú osobu, ktorá bude ako Lucka (Lucka)
 11. Cvičiť očnú jogu 30 minút denne (Lucka)
 12. Raz za mesiac nájsť úplne nový recept a vyskúšať ho
 13. Raz za mesiac nájsť jednu novú kreatívnu vec, ktorú chcem vyskúšať a zrealizovať ju!
 14. Kúpiť Kamilovi brata (Lucka)
 15. Behať každé tri dni (minimálne – Sveťa)
 16. Naučiť sa tancovať ElectroSwing

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s